สุขภาพ

รู้จักกับยาที่ใช้ในโรคพาร์กินสันตัวใหม่ล่าสุด Get to know the latest drugs used in Parkinson’s disease.

วันนี้เรามารู้จักกับยาที่ใช้ในโรคพาร์กินสันตัวใหม่ล่าสุด ที่ทางองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) เพิ่งอนุมัติยาให้ใช้เป็นยาในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะยาหมดฤทธิ์ (อาการoff) กันค่ะ
อย่างที่ทราบว่าโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง โดยเฉพาะส่วนที่สร้างโดพามีน (dopamine) ทำให้โดปามีนมีปริมาณน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวตามมา

ในระยะแรกการรักษาด้วยยาจะได้ประสิทธิภาพดี มีการตอบสนองต่อยาที่ใช้สม่ำเสมอ แต่เมื่อการดำเนินโรคไปมากขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถควบคุมอาการได้ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของอาการด้านการเคลื่อนไหว (motor complications) ได้แก่ อาการยุกยิก (dyskinesia) และ ยาหมดฤทธิ์ก่อน (wearing off) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตามมา ซึ่งการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคพาร์กินสันแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที ซึ่งบางช่วงของอาการยาหมดฤทธิ์ เกิดขึ้นกระทันหัน และผู้ป่วยมีความจำเป็นที่ต้องเคลื่อนไหวได้ การใช้ยาพาร์กินสันชนิดออกฤทธิ์ เร็ว (ยาฉุกเฉิน) จึงมีประโยชน์ในอาการกลุ่มนี้ ในปัจจุบันมียาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน แต่มีเพียงยา 2ชนิดที่ผ่านการรับรองประสิทธิภาพให้ใช้เป็นยาฉุกเฉิน (on-demand treatment) ในผู้ป่วยที่มีอาการยาหมดฤทธิ์กระทันหัน ได้แก่
1.apomorphine injection pen – ยาฉีดapomorphineเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (APO-go pen)
2.inhaled levodopa- ยาLevodopaรูปแบบสูดดม (Inbrija)
ซึ่งการใช้ยาทั้งสองชนิดยังมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น การเริ่มต้นใช้ยาซึ่งต้องมีการ monitor ที่โรงพยาบาล รวมถึงผลข้างเคียงต่างๆ เช่น ความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่าทาง ง่วงนอนมากผิดปกติ และผิวหนังอักเสบบริเวณที่แทงเข็มฉีดยา Apomorphine sublingual film หรือยาแผ่น apomorphine รูปแบบอมใต้ลิ้น (คล้ายๆแผ่นfilmที่เป็นขนม) เป็นยาที่มีส่วนประกอบของapomorphine ซึ่งช่วยเสริมการทำงานของตัวรับโดปามีน (dopamine agonist) ในสมอง ลักษณะเป็นแผ่นfilmที่สามารถแตกตัวหรือละลายในช่องปาก โดยเอาใส่ไว้ใต้ลิ้น ยาจะละลายผ่านเยื่อบุในช่องปากเข้าไปในกระแสเลือด ทำให้ดูดซึมเร็วกว่ายาทั่วไป และออกฤทธิ์ได้เต็มที่เนื่องจากไม่ต้องผ่านระบบเผาผลาญในกระเพาะและตับก่อน
มีการศึกษาทางคลินิกของยาapomorphine ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการoff (Randomised, double¬blind, placebo¬ controlled, multicentre phase 3 trial) ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ Lancet of Neurology ในเดือน กุมภาพันธ์ 2020
เปรียบเทียบการใช้ sublingual apomorphine film เทียบกับยาหลอก พบว่าการใช้ยาอมใต้ลิ้นในขนาด 10-30 mg ในขณะที่มีอาการ off สามารถออกฤทธิ์ได้เร็วภายใน15นาที และมีฤทธิ์ยาวถึง90นาที มีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอกยามีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อประเมินจากคะแนนการเคลื่อนไหว (จุดสิ้นสุดหลัก = คะแนน UPDRS ตอนที่ 3 เปลี่ยนจากที่กำหนดเป็น 30 นาทีหลังการให้ยาในสัปดาห์ที่ 12 ลดลง 7.6 จุดเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก (p <0.001))
นอกจากนี้ยังไม่พบผลข้างที่เกิดจาก apomorphine injection pen ได้แก่ อาการยุกยิก (worsening of dyskinesia) ความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่าทาง (orthostatic hypotension) ภาพหลอน( hallucinations) ภาวะง่วงนอนมากผิดปกติ (unwanted sleep episodes) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(แต่อาจมีผลข้างเคียง เช่นอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือเยื่อบุช่องปากระคายเคืองได้)
*** ในปัจจุบัน ยาชนิดนี้ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ***
อ้างอิง:
Olanow CW และคณะ Apomorphine sublingual film สำหรับตอนนอกในโรคพาร์คินสัน: การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม, double-blind, placebo-controlled Lancet Neurol 2020 1 ก.พ. 19: 135
เรียบเรียงโดย พญ.ศศิวิมล วีระเมธีกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอขอบคุณ/ที่มา

        Today we get to know the newest drugs used in Parkinson’s disease. The US Food and Drug Administration (FDA) recently approved the drug to be used as a drug to treat patients with a state of ineffective drug (symptoms off).
        As you know, Parkinson’s disease is a degenerative disease of the brain cells. Especially the parts that make dopamine (dopamine) make it less dopamine. Thus resulting in a movement disorder that follows
        In the early stages, drug therapy will be effective. Have a consistent response to medications used But as the disease progresses more Most patients will have an uneven response to the drug. Making it impossible to control symptoms throughout the day Resulting in motor complications Dyskinesia and wearing off affect the quality of life of the patient. The action of each Parkinson’s disease drug is different. Most of the time, it takes less than 30 minutes, which some of the symptoms of drug wear off. Happened suddenly And the patient’s need for mobility.
The use of rapid-acting Parkinson’s (emergency drugs) is therefore helpful in this condition. There are currently several groups of drugs used to treat Parkinson’s disease, but only two of them have been approved as an emergency (on-demand treatment) in patients with sudden drug depletion. Turned including.
1.apomorphine injection pen – apomorphine injection into the subcutaneous layer (APO-go pen).
2.inhaled levodopa- Levodopa inhaled form (Inbrija)
The use of both drugs also has limitations such as initiation of drugs that require hospital monitoring, as well as side effects such as low blood pressure when posture changes. Unusually sleepy And dermatitis at the needle injection site Apomorphine sublingual film or apomorphine sublingual form. (Like a candy film) Is a drug that contains the active ingredient apomorphine. This enhances the dopamine agonist in the brain as a film that breaks down or dissolves in the oral cavity. By putting it under the tongue The drug is dissolved through the oral mucosa into the bloodstream. Makes it absorbed faster than conventional drugs And it works fully because it does not have to go through the metabolism in the stomach and liver first. There are clinical studies of apomorphine. In Parkinson’s disease patients with an off (randomized, double¬blind, placebo¬ controlled, multicentre phase 3 trial) trial, published in the journal Lancet of Neurology in February 2020.
Comparison of sublingual apomorphine film versus placebo. It was found that sublingual administration at a dose of 10-30 mg while off symptoms can act as quickly as 15 minutes. And has an effect of up to 90 minutes It was statistically significant better than placebo.When assessed from a movement score (Primary endpoint = UPDRS part 3 score change from predose to 30 min post-dose at week 12.
7.6 -point reduction compared with the placebo group (p <0.001)).
In addition, no side effects from apomorphine injection pen were found, including worsening of dyskinesia, hypotension when posture changes (orthostatic hypotension), hallucinations, unwanted sleep episodes. Statistically significant.
(But may have side effects Such as nausea, vomiting or irritated oral mucosa)
*** Currently, this drug is not sold in Thailand ***
Olanow CW, et al. Apomorphine sublingual film for outbreaks in Parkinson’s disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study.Lancet Neurol. 2020 Feb 1, 19: 135.

Edited by Dr. Sasiwimon Virametikul, Home Physician Extending Parkinson’s Disease and Disease Disease Group Chulalongkorn Hospital

Thank you / for coming

Leave a Comment